Tłumaczenia Przysięgłe – Ars Lingua & Alfa

Tłumaczenia przysięgłe

ANETA TURKIEWICZ

RAFAŁ ORZECH

Inaczej uwierzytelnione. Takie tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, względnie przez nich poświadczone. Każde przysięgłe tłumaczenie jest opatrzone pieczęcią i klauzulą tłumacza przysięgłego. Ma indywidualny numer. Tłumaczeń przysięgłych wymagają przede wszystkim instytucje takie jak sądy, urzędy państwowe (np. stanu cywilnego, komunikacji), policja, banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy uczelnie. W związku z tym dotyczyć one będą różnych branż. W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona rozliczeniowa, która jest jednostką kalkulacji ceny, ma 1125 znaków ze spacjami wg wskazań edytora tekstu. Każda rozpoczęta strona przetłumaczonego tekstu jest rozliczana jako kolejna.

Możliwe jest również zlecenie wykonania ustnego tłumaczenia przysięgłego, zazwyczaj na potrzeby spraw regulowanych w w/w instytucjach. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest dwugodzinny blok, potem każda następna rozpoczęta godzina.

Wszelkie zasady obsługiwania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zawód ten jest w Polsce profesją zaufania publicznego. Najczęściej wykonują go absolwenci filologii językowych i/lub osoby, które pomyślnie zdały państwowy egzamin z danego języka. Wszyscy tłumacze przysięgli w naszym kraju są wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Scroll to Top